Leeftijdsafhankelijke woonsubsidie voorkomt stagnatie op de woningmarkt en lost
vergrijzingsprobleem op

HILLEGOM, 20061212 -- Hypotheekrenteaftrek hoeft niet langer een breekpunt te zijn in de
kabinetsformatie wanneer gekozen wordt voor de invoering van een leeftijdsafhankelijke
woonsubsidie ter vervanging van de hypotheekrenteaftrek. Daarmee wordt de toegang van
starters tot de woningmarkt veilig gesteld en ontstaat er ook geen vergrijzingsprobleem.
Dit concludeert financieel expert Arnoud Bosch in een deze week gepubliceerd rapport van
een diepgravend financieel fiscaal onderzoek.

Een en ander kan worden bereikt door de invoering van een woon(rente)subsidie ter
vervanging van de fiscale hypotheekrenteaftrek die gedurende de leeftijd van de
schuldenaar wordt afgebouwd. Een recht op woonsubsidie van 3% bij een leeftijd van 25
jaar wordt dan bijvoorbeeld afgebouwd naar een rentesubsidie van 1,2% (BOX III) bij het
bereiken van een leeftijd van 75 jaar.

Deze woonsubsidies zouden bovendien bij wet verplicht moeten worden overgemaakt naar de
hypotheekverstrekker in plaats van naar de belastingplichtige. De hypotheekverstrekkers
zullen daardoor actief gaan richten op de groep van woningstarters door het wegnemen van
een beperking van het kredietrisico dat aan starters verbonden is. Een woonrentesubsidie van 3% is vergelijkbaar met een hypotheekrenteaftrek van 6% bij een inkomstenbelasting
van 50%.

Door het invoeren van een woonsubsidie wordt ook voorkomen dat bij een
hypotheekrentestijging van bijvoorbeeld 4% naar 6% de staatslasten verbonden aan
hypotheekrente zullen oplopen van 12 miljard naar 18 miljard euro.

Verder kan het oneigenlijke gebruik van de hypotheekrenteaftrek eenvoudig worden
uitgesloten door de rentesubsidie over te brengen van de fiscale BOX 1 (arbeid, eigen
woning) naar een nieuwe fiscale BOX IV voor woonsubsidie eigen woning. Tevens kan dan bij
de verkoop van de woning de ingewikkelde bijleenregeling van de hypotheekrenteaftrek komen
te vervallen.

Om pensioenuitkeringen zuiver te belasten zouden deze in de belastingaangifte opgenomen
moeten worden in een nieuwe fiscale BOX V. De grondslag hiervoor is het fiscale feit dat
over het opbouwen van pensioen nog nimmer belasting is voldaan. In fiscale Wetgeving is
bepaald dat het afdragen van pensioenpremie beschouwd wordt als uitgesteld loon waarover
nimmer loonbelasting- en sociale premies zijn ingehouden. De verkiezingsleuzen van CDA en
VVD 'ga niet tweemaal betalen voor je pensioen' was absoluut strijdig met de fiscale
wetgeving en daarom niet juist.

Het rapport wordt gratis beschikbaar gesteld op internet. 'Nederland (ver) deelt Beter'.
www.aasmail-service.info

Arnoud Bosch is sinds 1970 zelfstandig financieel adviseur van leningen en hypotheken. Hij
specialiseerde zich vanaf het begin in adviseren op basis van vergelijkingen van de
diverse aanbieders van kredieten- en hypotheken. 'Gaandeweg zag ik dat de politiek zich
vastbeet in ideeŽn over vergrijzing en de hypotheekrenteaftrek die de oplossing niet
dichterbij brengen. En zo is het idee geboren hier eens grondig studie van te maken. De
resultaten van een jaar speuren zijn nu samengevat in mijn rapport.'

Reeds in 1994 waarschuwde Arnoud Bosch als financieel adviseur voor de
aandelen-leaseproducten van Legio Lease zie: www.wck-wet.eu